Privacybeleid

Versie 2 – Deze pagina is voor het laatst aangepast op 30 juli 2021

VARIODRIVE Aandrijf- en Besturingstechniek B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij zijn wettelijk verplicht en willen zelf ook graag uw privacy waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

VARIODRIVE Aandrijf- en Besturingstechniek B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen. (Tenzij dit echt nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.)
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als VARIODRIVE Aandrijf- en Besturingstechniek B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via ons contactformulier of per email.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door VARIODRIVE Aandrijf- en Besturingstechniek B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Administratieve doeleinden; Communicatie over de opdracht; Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan, indien noodzakelijk, VARIODRIVE Aandrijf- en Besturingstechniek B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen: Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam; (Zakelijk) Telefoonnummer; (Zakelijk) E-mailadres; Geslacht. Uw persoonsgegevens worden door VARIODRIVE Aandrijf- en Besturingstechniek B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in de administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens (abonnees) t.b.v. de VARIODRIVE nieuwsbrief

Persoonsgegevens abonnees van de Nieuwsbrief worden door VARIODRIVE Aandrijf- en Besturingstechniek B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling :het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen. Grondslag voor deze persoonsgegevens is het inschrijvingsformulier van c.q. de toestemmingsgegevens  voor de Nieuwsbrief; Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan VARIODRIVE Aandrijf- en Besturingstechniek B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen: Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam; E-mailadres en Bedrijfsnaam. Uw persoonsgegevens worden door VARIODRIVE Aandrijf- en Besturingstechniek B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men aangemeld is, bij afmelding worden deze gegevens verwijderd.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerde worden door VARIODRIVE Aandrijf- en Besturingstechniek B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): de informatieverstrekking in de vorm van de nieuwsbrief en/of gerichte contacten.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is het verstrekken van persoonsgegevens via de website, de mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan VARIODRIVE Aandrijf- en Besturingstechniek B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen: Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam; Telefoonnummer; E-mailadres en Bedrijfsnaam. Uw persoonsgegevens worden door VARIODRIVE Aandrijf- en Besturingstechniek B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving (lees onze cookieverklaring);
 • Het ondersteunen van de (financiële) administratie;
 • Het versturen van digitale nieuwsbrieven;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen subverwerkers- overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de belastingdienst in het kader van een onderzoek  bedrijfs- en/of persoonsgegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

VARIODRIVE Aandrijf- en Besturingstechniek B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens VARIODRIVE Aandrijf- en Besturingstechniek B.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken een back-up van alle gegevens, waaronder persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

VARIODRIVE Aandrijf- en Besturingstechniek B.V.
A. van Leeuwenhoekstraat 22
3261 LT Oud-Beijerland
0186 636280
sales@variodrive.nl